edutainment.holiday

[ffb_section_0 unique_id=”i9419nk” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22fg-container-large%22%2C%22no-padding%22%3A%220%22%2C%22no-gutter%22%3A%220%22%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A%220%22%2C%22match-col-sm%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-md%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-lg%22%3A%22inherit%22%2C%22force-fullwidth%22%3A%220%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-color%22%3A%7B%22color%22%3A%7B%22bg-color%22%3A%22%5B2%5D%22%7D%7D%7D%7D%2C%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2240%22%2C%22b%22%3A%2240%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_column_1 unique_id=”1gk5nqvm” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%2212%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22not-equalize%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_emptySpace_2 unique_id=”1gk5odb4″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22height%22%3A%2210%22%7D%7D%7D”][/ffb_emptySpace_2][/ffb_column_1][/ffb_section_0][ffb_interactive-banner-2_0 unique_id=”q5rs9n9″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-banner%22%3A%7B%22banner%22%3A%7B%22slide-content%22%3A%7B%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A11383%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fedutainment.holiday%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F07%2FDSC00598.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A5472%2C%5C%22height%5C%22%3A3648%7D%22%2C%22resize%22%3A%221%22%7D%2C%22img-color%22%3A%22%22%2C%22main-labels%22%3A%7B%220-%7C-title%22%3A%7B%22title%22%3A%7B%7D%7D%2C%221-%7C-description%22%3A%7B%22description%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22navigation%22%3A%7B%22bottom-labels%22%3A%7B%220-%7C-title%22%3A%7B%22title%22%3A%7B%22clrs%22%3A%7B%22google-font-family%22%3A%22’Roboto’%22%2C%22font-style%22%3A%22normal%22%7D%7D%7D%2C%221-%7C-sub-title%22%3A%7B%22sub-title%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%7D%7D%2C%221-%7C-banner%22%3A%7B%22banner%22%3A%7B%22slide-content%22%3A%7B%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A11380%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fedutainment.holiday%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F07%2FDSC00589.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A5472%2C%5C%22height%5C%22%3A3648%7D%22%2C%22title%22%3A%22Hast du gewusst%2C dass Seesterne kein Gehirn haben%3F %22%7D%2C%22img-color%22%3A%22rgba(52%2C 52%2C 60%2C 0.3)%22%2C%22main-labels%22%3A%7B%220-%7C-title%22%3A%7B%22title%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%7D%7D%2C%222-%7C-banner%22%3A%7B%22banner%22%3A%7B%22slide-content%22%3A%7B%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A11646%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fedutainment.holiday%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F07%2FBildschirmfoto-2017-10-17-um-12.33.12.png%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A1950%2C%5C%22height%5C%22%3A1382%7D%22%7D%2C%22img-color%22%3A%22rgba(52%2C 52%2C 60%2C 0.3)%22%2C%22main-labels%22%3A%7B%220-%7C-title%22%3A%7B%22title%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%7D%7D%2C%223-%7C-banner%22%3A%7B%22banner%22%3A%7B%22slide-content%22%3A%7B%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A11652%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fedutainment.holiday%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F07%2FBildschirmfoto-2017-10-26-um-15.50.43.png%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A1918%2C%5C%22height%5C%22%3A1264%7D%22%7D%2C%22img-color%22%3A%22rgba(52%2C 52%2C 60%2C 0.3)%22%2C%22main-labels%22%3A%7B%220-%7C-title%22%3A%7B%22title%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%7D%7D%2C%224-%7C-banner%22%3A%7B%22banner%22%3A%7B%22slide-content%22%3A%7B%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A11381%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fedutainment.holiday%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F07%2FDSC00574.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A5472%2C%5C%22height%5C%22%3A3648%7D%22%7D%2C%22img-color%22%3A%22rgba(52%2C 52%2C 60%2C 0.3)%22%2C%22main-labels%22%3A%7B%220-%7C-title%22%3A%7B%22title%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%7D%7D%2C%225-%7C-banner%22%3A%7B%22banner%22%3A%7B%22slide-content%22%3A%7B%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A11403%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fedutainment.holiday%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F07%2FDSC00737.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A5472%2C%5C%22height%5C%22%3A3648%7D%22%7D%2C%22img-color%22%3A%22rgba(52%2C 52%2C 60%2C 0.3)%22%2C%22main-labels%22%3A%7B%220-%7C-title%22%3A%7B%22title%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%7D%7D%2C%226-%7C-banner%22%3A%7B%22banner%22%3A%7B%22slide-content%22%3A%7B%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A11556%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fedutainment.holiday%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F07%2FHummel_Krokus.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A2000%2C%5C%22height%5C%22%3A1334%7D%22%7D%2C%22img-color%22%3A%22rgba(52%2C 52%2C 60%2C 0.3)%22%2C%22main-labels%22%3A%7B%220-%7C-title%22%3A%7B%22title%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%7D%7D%2C%227-%7C-banner%22%3A%7B%22banner%22%3A%7B%22slide-content%22%3A%7B%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A11442%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fedutainment.holiday%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F07%2Freporter.png%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A3039%2C%5C%22height%5C%22%3A2014%7D%22%7D%2C%22img-color%22%3A%22rgba(52%2C 52%2C 60%2C 0.3)%22%2C%22main-labels%22%3A%7B%220-%7C-title%22%3A%7B%22title%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%7D%7D%2C%228-%7C-banner%22%3A%7B%22banner%22%3A%7B%22slide-content%22%3A%7B%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A11650%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fedutainment.holiday%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F07%2FBildschirmfoto-2017-10-25-um-17.18.28.png%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A2008%2C%5C%22height%5C%22%3A1800%7D%22%7D%2C%22img-color%22%3A%22rgba(52%2C 52%2C 60%2C 0.3)%22%2C%22main-labels%22%3A%7B%220-%7C-title%22%3A%7B%22title%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%7D%7D%2C%229-%7C-banner%22%3A%7B%22banner%22%3A%7B%22slide-content%22%3A%7B%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A11557%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fedutainment.holiday%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F07%2Fgewoehnlicher_delfin_090814_0006.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A2000%2C%5C%22height%5C%22%3A1333%7D%22%7D%2C%22img-color%22%3A%22rgba(52%2C 52%2C 60%2C 0.3)%22%2C%22main-labels%22%3A%7B%220-%7C-title%22%3A%7B%22title%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%7D%7D%2C%2210-%7C-banner%22%3A%7B%22banner%22%3A%7B%22slide-content%22%3A%7B%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A11435%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fedutainment.holiday%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F07%2FOctopus.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A4000%2C%5C%22height%5C%22%3A2700%7D%22%7D%2C%22img-color%22%3A%22rgba(52%2C 52%2C 60%2C 0.3)%22%2C%22main-labels%22%3A%7B%220-%7C-title%22%3A%7B%22title%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%7D%7D%2C%2211-%7C-banner%22%3A%7B%22banner%22%3A%7B%22slide-content%22%3A%7B%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A11558%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fedutainment.holiday%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F07%2Ffliegende-moewe.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A1835%2C%5C%22height%5C%22%3A1228%7D%22%7D%2C%22img-color%22%3A%22rgba(52%2C 52%2C 60%2C 0.3)%22%2C%22main-labels%22%3A%7B%220-%7C-title%22%3A%7B%22title%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%7D%7D%2C%2212-%7C-banner%22%3A%7B%22banner%22%3A%7B%22slide-content%22%3A%7B%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A11416%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fedutainment.holiday%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F07%2FDSC00706.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A5472%2C%5C%22height%5C%22%3A3648%7D%22%7D%2C%22img-color%22%3A%22rgba(52%2C 52%2C 60%2C 0.3)%22%2C%22main-labels%22%3A%7B%220-%7C-title%22%3A%7B%22title%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%7D%7D%2C%2213-%7C-banner%22%3A%7B%22banner%22%3A%7B%22slide-content%22%3A%7B%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A11648%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fedutainment.holiday%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F07%2FBildschirmfoto-2017-10-17-um-12.44.17.png%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A1340%2C%5C%22height%5C%22%3A780%7D%22%7D%2C%22img-color%22%3A%22rgba(52%2C 52%2C 60%2C 0.3)%22%2C%22main-labels%22%3A%7B%220-%7C-title%22%3A%7B%22title%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%7D%7D%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22b%22%3A%220%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen content 0-|-banner banner slide-content main-labels 0-|-title title text”]Hast du gewusst, dass du aus Meerwasser selber Salz herstellen kannst?[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 0-|-banner banner slide-content main-labels 1-|-description description text”][/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 0-|-banner banner navigation order”][/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 0-|-banner banner navigation bottom-labels 0-|-title title text”][/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 0-|-banner banner navigation bottom-labels 1-|-sub-title sub-title text”][/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-banner banner slide-content main-labels 0-|-title title text”]Hast du gewusst, dass Seesterne kein Gehirn haben?[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-banner banner navigation order”][/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 2-|-banner banner slide-content main-labels 0-|-title title text”]Hast du gewusst, dass bei den Seepferdchen die Männchen schwanger werden?[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 2-|-banner banner navigation order”][/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 3-|-banner banner slide-content main-labels 0-|-title title text”]Hast du gewusst, dass die Seeotter beim Essen und Schlafen auf dem Rücken liegen?[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 3-|-banner banner navigation order”][/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 4-|-banner banner slide-content main-labels 0-|-title title text”]Hast du gewusst, dass Ameisen unglaublich stark sind?[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 4-|-banner banner navigation order”][/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 5-|-banner banner slide-content main-labels 0-|-title title text”]Hast du gewusst, dass Programmieren einfach gelernt werden kann?[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 5-|-banner banner navigation order”][/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 6-|-banner banner slide-content main-labels 0-|-title title text”]Hast du gewusst, dass es mehr als 250 Arten von Hummeln gibt?[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 6-|-banner banner navigation order”][/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 7-|-banner banner slide-content main-labels 0-|-title title text”]Hast du gewusst, dass du eine Journalistin oder ein Journalist sein kannst?[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 7-|-banner banner navigation order”][/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 8-|-banner banner slide-content main-labels 0-|-title title text”]Hast du gewusst, dass du eine Fotografin oder ein Fotograf sein kannst?[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 8-|-banner banner navigation order”][/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 9-|-banner banner slide-content main-labels 0-|-title title text”]Hast du gewusst, dass Delfine einander Namen geben?[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 9-|-banner banner navigation order”][/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 10-|-banner banner slide-content main-labels 0-|-title title text”]Hast du gewusst, dass Tintenfische mit Schnecken verwandt sind?[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 10-|-banner banner navigation order”][/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 11-|-banner banner slide-content main-labels 0-|-title title text”]Hast du gewusst, dass Möwen Salzwasser trinken können?[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 11-|-banner banner navigation order”][/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 12-|-banner banner slide-content main-labels 0-|-title title text”]Hast du gewusst, dass ein Liter Meerwasser 30 Gramm Salz enthält?[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 12-|-banner banner navigation order”][/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 13-|-banner banner slide-content main-labels 0-|-title title text”]Hast du gewusst, dass ein Liter Süsswasser 1,3 Gramm Salz enthält?[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 13-|-banner banner navigation order”][/ffb_param][/ffb_interactive-banner-2_0][ffb_section_0 unique_id=”ha8vsou” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22type%22%3A%22fg-container-large%22%2C%22no-padding%22%3A0%2C%22no-gutter%22%3A0%2C%22match-col%22%3A0%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-color%22%3A%7B%22color%22%3A%7B%22bg-color%22%3A%22%23f7f8fa%22%7D%7D%7D%7D%2C%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2280%22%2C%22b%22%3A%2280%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_column_1 unique_id=”1dgqeej4″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%224%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22r%22%3A%2210%22%2C%22l%22%3A%2210%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_services-1_2 unique_id=”1dgqeej5″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-circle%22%3A%7B%22circle%22%3A%7B%22circle-type%22%3A%22type-image%22%2C%22image%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A11424%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fedutainment.holiday%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F07%2Fjoin-us.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A150%2C%5C%22height%5C%22%3A150%7D%22%2C%22bg-size%22%3A%22auto%22%2C%22icon%22%3A%22ff-font-et-line icon-camera%22%2C%22icon-color%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22shadow-color%22%3A%22%23f6f7fb%22%7D%7D%2C%221-%7C-subtitle%22%3A%7B%22subtitle%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22%23e55973%22%7D%7D%2C%222-%7C-title%22%3A%7B%22title%22%3A%7B%7D%7D%2C%223-%7C-content%22%3A%7B%22content%22%3A%7B%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22b%22%3A%2250%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-custom-color%22%3A%22%23606060%22%7D%2C%22text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%2C%224-%7C-button%22%3A%7B%22button%22%3A%7B%22btn%22%3A%7B%22button%22%3A%7B%220-%7C-button1%22%3A%7B%22button1%22%3A%7B%22text%22%3A%22Projekte%22%2C%22width%22%3A%22btn-w-auto%22%2C%22radius%22%3A%22radius-3%22%2C%22link%22%3A%7B%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fkidster.ch%2Fprojekte%2F%22%7D%2C%22text-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22border-color%22%3A%22%22%2C%22border-hover-color%22%3A%22%22%2C%22bg-color%22%3A%22%23e55973%22%2C%22bg-hover-color%22%3A%22%23e57287%22%7D%7D%7D%7D%7D%7D%7D%2C%22content-align%22%3A%22text-center%22%2C%22services-box-shadow%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0.07)%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-color%22%3A%7B%22color%22%3A%7B%22bg-color%22%3A%22%23ffffff%22%7D%7D%7D%7D%2C%22box-shadows%22%3A%7B%220-%7C-one-box-shadow%22%3A%7B%22one-box-shadow%22%3A%7B%22offset-y%22%3A%222%22%2C%22spread-radius%22%3A%223%22%2C%22color%22%3A%22%23eff1f8%22%7D%7D%7D%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen content 1-|-subtitle subtitle text”]Online Programme[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 2-|-title title text”]Projekte mit standardisierten Planungen[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 3-|-content content text”]Unsere standardisierte Programme erleichtern die Arbeit der Betreuerinnen und Betreuer erheblich. Jedes Projekt verfügt über eine ausführliche Planung, die Schritt für Schritt zum Erfolg führt. Zudem führen ansprechende Forscherhefte jedes Kind durch einen spielerischen und spannenden Lernprozess mit WOW-Effekt.

[/ffb_param][/ffb_services-1_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=”ha9tdo1″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%224%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22r%22%3A%2210%22%2C%22l%22%3A%2210%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_services-1_2 unique_id=”ha9tdo2″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-circle%22%3A%7B%22circle%22%3A%7B%22circle-type%22%3A%22type-image%22%2C%22image%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A11444%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fedutainment.holiday%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F07%2FTraining1.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A150%2C%5C%22height%5C%22%3A150%7D%22%2C%22bg-size%22%3A%22auto%22%2C%22icon%22%3A%22ff-font-et-line icon-camera%22%2C%22icon-color%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22shadow-color%22%3A%22%23f6f7fb%22%7D%7D%2C%221-%7C-subtitle%22%3A%7B%22subtitle%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22%23e55973%22%7D%7D%2C%222-%7C-title%22%3A%7B%22title%22%3A%7B%7D%7D%2C%223-%7C-content%22%3A%7B%22content%22%3A%7B%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22b%22%3A%2250%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-custom-color%22%3A%22%23606060%22%7D%2C%22text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%2C%224-%7C-button%22%3A%7B%22button%22%3A%7B%22btn%22%3A%7B%22button%22%3A%7B%220-%7C-button1%22%3A%7B%22button1%22%3A%7B%22text%22%3A%22Workshops%22%2C%22width%22%3A%22btn-w-auto%22%2C%22radius%22%3A%22radius-3%22%2C%22link%22%3A%7B%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fkidster.ch%2Fworkshops%2F %22%7D%2C%22text-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22border-color%22%3A%22%22%2C%22border-hover-color%22%3A%22%22%2C%22bg-color%22%3A%22%23e55973%22%2C%22bg-hover-color%22%3A%22%23e57287%22%7D%7D%7D%7D%7D%7D%7D%2C%22content-align%22%3A%22text-center%22%2C%22services-box-shadow%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0.07)%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-color%22%3A%7B%22color%22%3A%7B%22bg-color%22%3A%22%23ffffff%22%7D%7D%7D%7D%2C%22box-shadows%22%3A%7B%220-%7C-one-box-shadow%22%3A%7B%22one-box-shadow%22%3A%7B%22offset-y%22%3A%222%22%2C%22spread-radius%22%3A%223%22%2C%22color%22%3A%22%23eff1f8%22%7D%7D%7D%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen content 1-|-subtitle subtitle text”]Coaching[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 2-|-title title text”]Schulung von Betreuerinnen und Betreuern[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 3-|-content content text”]Wir schulen Ihre Betreuerinnen und Betreuer in der Durchführung spannender Projekte. Ob Salz, Meer, Optische Täuschungen oder die Realisierung einer kreativen Druckwerkstatt, oder Malerwerkstatt, wir unterstützen und coachen damit alles reibungslos verläuft. Auch die Programmiersprachen auf Scratch, das Programmieren mit Ozobots oder das Produzieren von eigenen Trickfilmen kann in einem kurzen Workshop erfolgreich vermittelt werden. Kontaktieren Sie uns, um weitere Einzelheiten über unsere Workshops zu erhalten. [/ffb_param][/ffb_services-1_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=”1hoash31″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%224%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22r%22%3A%2210%22%2C%22l%22%3A%2210%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_services-1_2 unique_id=”1hoash32″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-circle%22%3A%7B%22circle%22%3A%7B%22circle-type%22%3A%22type-image%22%2C%22image%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A11426%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fedutainment.holiday%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F07%2Fconsulting.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A150%2C%5C%22height%5C%22%3A150%7D%22%2C%22bg-size%22%3A%22auto%22%2C%22icon%22%3A%22ff-font-et-line icon-camera%22%2C%22icon-color%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22shadow-color%22%3A%22%23f6f7fb%22%7D%7D%2C%221-%7C-subtitle%22%3A%7B%22subtitle%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22%23e55973%22%7D%7D%2C%222-%7C-title%22%3A%7B%22title%22%3A%7B%7D%7D%2C%223-%7C-content%22%3A%7B%22content%22%3A%7B%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22b%22%3A%2250%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-custom-color%22%3A%22%23606060%22%7D%2C%22text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%2C%224-%7C-button%22%3A%7B%22button%22%3A%7B%22btn%22%3A%7B%22button%22%3A%7B%220-%7C-button1%22%3A%7B%22button1%22%3A%7B%22text%22%3A%22Kontakt%22%2C%22width%22%3A%22btn-w-auto%22%2C%22radius%22%3A%22radius-3%22%2C%22link%22%3A%7B%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fkidster.ch%2Fpages%2Futility-pages%2Fcontact-classic%2F%22%7D%2C%22text-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22border-color%22%3A%22%22%2C%22border-hover-color%22%3A%22%22%2C%22bg-color%22%3A%22%23e55973%22%2C%22bg-hover-color%22%3A%22%23e57287%22%7D%7D%7D%7D%7D%7D%7D%2C%22content-align%22%3A%22text-center%22%2C%22services-box-shadow%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0.07)%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-color%22%3A%7B%22color%22%3A%7B%22bg-color%22%3A%22%23ffffff%22%7D%7D%7D%7D%2C%22box-shadows%22%3A%7B%220-%7C-one-box-shadow%22%3A%7B%22one-box-shadow%22%3A%7B%22offset-y%22%3A%222%22%2C%22spread-radius%22%3A%223%22%2C%22color%22%3A%22%23eff1f8%22%7D%7D%7D%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen content 1-|-subtitle subtitle text”]Consulting[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 2-|-title title text”]Für Ihre Zielgruppe zugeschnittene Programme[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 3-|-content content text”]Wir bieten Ihnen ein vielfältiges didaktisches Programm an, das auf spezifische interessante Lerninhalte in Ihrer Umgebung abgestimmt ist. Die Aktivitäten beinhalten spielerische und lehrreiche Aspekte, welche die Kinder durch modellieren, gestalten, spielen, tanzen und forschen erleben. Falls erwünscht, führen wir mit unserem Team das Programm mit den Gästen durch. Wir kümmern uns um alles, um das Material, die kompetente Betreuer und eine erfolgreiche Durchführung. [/ffb_param][/ffb_services-1_2][/ffb_column_1][/ffb_section_0][ffb_section_0 unique_id=”i94s5jr” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22fg-container-fluid%22%2C%22no-padding%22%3A%220%22%2C%22no-gutter%22%3A%220%22%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A%221%22%2C%22match-col-sm%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-md%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-lg%22%3A%22inherit%22%2C%22force-fullwidth%22%3A%220%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-image%22%3A%7B%22image%22%3A%7B%22image%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A11470%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fedutainment.holiday%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F08%2FBildschirmfoto-2017-08-27-um-18.59.35.png%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A1474%2C%5C%22height%5C%22%3A972%7D%22%2C%22attachment%22%3A%22fixed%22%7D%7D%7D%7D%7D%7D%7D”][ffb_column_1 unique_id=”i94s5js” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%226%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-color%22%3A%7B%22color%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2260%22%2C%22r%22%3A%2260%22%2C%22b%22%3A%2260%22%2C%22l%22%3A%2260%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_heading-1_2 unique_id=”i94t9j8″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22repeated-lines%22%3A%7B%220-%7C-header%22%3A%7B%22header%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22style%22%3A%22heading-v1-title%22%7D%7D%2C%221-%7C-paragraph%22%3A%7B%22paragraph%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22style%22%3A%22heading-v1-text%22%7D%7D%7D%2C%22text-alignment%22%3A%22text-left%22%2C%22text-alignment-sm%22%3A%22%22%2C%22text-alignment-md%22%3A%22%22%2C%22text-alignment-lg%22%3A%22%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22b%22%3A%2240%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen repeated-lines 0-|-header header text”]Wer sind wir?[/ffb_param][ffb_param route=”o gen repeated-lines 1-|-paragraph paragraph text”]Wir machen uns zur Aufgabe, Kindern Lerninhalte spielerisch und mit einem WOW-Effekt zu vermitteln. Unsere sorgfältig vorbereiteten Materialien unterstützen Betreuer und Betreuerinnen in der Durchführung unserer spannenden Projekte. Jedes Projekt verfügt über eine standardisierte Planung, die Schritt für Schritt einfach aufzeigt, wie Kinder in ihrem Lernen begleitet werden können. Ansprechende und standardisierte Vorlagen ermöglichen eine qualitativ hochwertige Arbeit jedes Betreuers und jeder Betreuerin. Zudem verfügt jedes Projekt über ein Forscherheft, das die Kinder durch das Projekt mit Zeichnungen, Kommentaren und Fotos begleitet.
[/ffb_param][/ffb_heading-1_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=”i94s5jt” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%226%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22not-equalize%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-slant%22%3A%7B%22slant%22%3A%7B%22slant-color%22%3A%22%23f7f8fa%22%2C%22edge%22%3A%22left%22%2C%22angle%22%3A%226%22%7D%7D%7D%7D%2C%22hide%22%3A%7B%22xs%22%3A%221%22%2C%22sm%22%3A%221%22%7D%7D%7D%7D”][/ffb_column_1][/ffb_section_0][ffb_section_0 unique_id=”j3n72nu” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22fg-container-fluid%22%2C%22no-padding%22%3A%221%22%2C%22no-gutter%22%3A%220%22%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A%220%22%2C%22force-fullwidth%22%3A%220%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2280%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_column_1 unique_id=”j3n72nv” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%2212%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_portfolio-classic_2 unique_id=”q5rjl1b” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22grid-variant%22%3A%22grid-variant-1%22%2C%22show-nav%22%3A%221%22%2C%22show-pag%22%3A%221%22%2C%22enable-loop%22%3A%220%22%2C%22scroll-by-page%22%3A%220%22%2C%22enable-auto%22%3A%220%22%2C%22auto-speed%22%3A%225000%22%2C%22enable-pause%22%3A%220%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-featured-image%22%3A%7B%22featured-image%22%3A%7B%22featured-img%22%3A%7B%22img-size%22%3A%22original%22%7D%7D%7D%2C%221-%7C-portfolio-content%22%3A%7B%22portfolio-content%22%3A%7B%22content%22%3A%7B%220-%7C-title%22%3A%7B%22title%22%3A%7B%22title-is-link%22%3A%221%22%7D%7D%2C%221-%7C-subtitle%22%3A%7B%22subtitle%22%3A%7B%22tag-is-link%22%3A%220%22%2C%22tag-divider%22%3A%22%2C %22%7D%7D%7D%7D%7D%7D%2C%22post-wrapper%22%3A%7B%22blank%22%3A%22blank%22%7D%2C%22show-filter-panel%22%3A%220%22%2C%22filter%22%3A%7B%22enable-deep-linking%22%3A%220%22%2C%22show-filter-all%22%3A%221%22%2C%22filter-button-all%22%3A%22All%22%2C%22custom-filter-taxonomy%22%3A%220%22%2C%22custom-filter-taxonomy-name%22%3A%22ff-portfolio-tag%22%2C%22filter-animation%22%3A%22rotateSides%22%2C%22filters-pos%22%3A%22top%22%2C%22show-filter-counter%22%3A%221%22%2C%22align-filter-panel%22%3A%22left%22%2C%22main-filters-col%22%3A%7B%22bootstrap-columns%22%3A%7B%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%222%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%7D%7D%2C%22main-content-col%22%3A%7B%22bootstrap-columns%22%3A%7B%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%2210%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%7D%7D%2C%22default-filter%22%3A%22*%22%2C%22filter-order%22%3A%22%22%2C%22filter-order-is-richtext%22%3A%220%22%7D%2C%22post-style%22%3A%22post-style-2%22%2C%22post-custom-padding%22%3A%22%22%2C%22portfolio-animation%22%3A%22bottomToTop%22%2C%22display-type-speed%22%3A%22250%22%2C%22columns-xs%22%3A%221%22%2C%22columns-sm%22%3A%222%22%2C%22columns-md%22%3A%224%22%2C%22columns-lg%22%3A%224%22%2C%22horizontal-gap%22%3A%220%22%2C%22vertical-gap%22%3A%220%22%2C%22points-to%22%3A%22cbp-lightbox%22%2C%22popup-button-variant%22%3A%22cross%22%2C%22icon%22%3A%22ff-font-et-line icon-focus%22%2C%22enable-lightbox-gallery%22%3A%221%22%2C%22lightbox-title%22%3A%22Portfolio%22%2C%22lightbox-counter%22%3A%22%7B%7Bcurrent%7D%7D of %7B%7Btotal%7D%7D%22%2C%22lightbox-counter-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22portfolio-content-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22post-shadow%22%3A%22%22%2C%22image-hover-color%22%3A%22rgba(255%2C 255%2C 255%2C 0.9)%22%2C%22portfolio-title-color%22%3A%22%22%2C%22portfolio-title-color-hover%22%3A%22%22%2C%22portfolio-tag-color%22%3A%22%22%2C%22portfolio-tag-color-hover%22%3A%22%22%2C%22portfolio-tag-color-separator%22%3A%22%22%2C%22portfolio-subtitle-color%22%3A%22%22%2C%22lightbox-icon-color%22%3A%22%22%2C%22lightbox-icon-color-hover%22%3A%22%22%2C%22lightbox-icon-background%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22lightbox-icon-background-hover%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22cross-icon%22%3A%22%22%2C%22cross-icon-hover%22%3A%22%22%2C%22arrows-icon%22%3A%22%22%2C%22arrows-icon-hover%22%3A%22%22%2C%22arrows-background%22%3A%22%22%2C%22arrows-background-hover%22%3A%22%22%2C%22nav-dot%22%3A%22%22%2C%22nav-dot-hover%22%3A%22%22%2C%22nav-dot-active%22%3A%22%22%2C%22nav-dot-active-hover%22%3A%22%22%2C%22filter-text%22%3A%22%22%2C%22filter-text-hover%22%3A%22%22%2C%22filter-active%22%3A%22%22%2C%22filter-active-hover%22%3A%22%22%2C%22filter-active-border%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22filter-active-border-hover%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22filter-tooltip-text%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22filter-tooltip-background%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22loop%22%3A%7B%22posts_per_page%22%3A%228%22%2C%22has-featured-image%22%3A%221%22%7D%2C%22pagination%22%3A%7B%22show%22%3A%220%22%2C%22design%22%3A%223%22%7D%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-image%22%3A%7B%22image%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22mg-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%220%22%2C%22b%22%3A%22-60%22%7D%7D%7D%7D”][/ffb_portfolio-classic_2][/ffb_column_1][/ffb_section_0][ffb_section_0 unique_id=”i1rgev2″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22type%22%3A%22fg-container-large%22%2C%22no-padding%22%3A0%2C%22no-gutter%22%3A0%2C%22match-col%22%3A0%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-color%22%3A%7B%22color%22%3A%7B%22bg-color%22%3A%22%23f7f8fa%22%7D%7D%7D%7D%2C%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2280%22%2C%22b%22%3A%2250%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_column_1 unique_id=”i1s12dl” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A12%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A0%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%220%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%220%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%220%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_heading-1_2 unique_id=”i1s2ged” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22repeated-lines%22%3A%7B%220-%7C-header%22%3A%7B%22header%22%3A%7B%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22b%22%3A%2215%22%7D%7D%2C%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22style%22%3A%22heading-v1-title%22%7D%7D%2C%221-%7C-paragraph%22%3A%7B%22paragraph%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22style%22%3A%22heading-v1-text%22%7D%7D%7D%2C%22text-alignment%22%3A%22text-center%22%2C%22text-alignment-sm%22%3A%22%22%2C%22text-alignment-md%22%3A%22%22%2C%22text-alignment-lg%22%3A%22%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22b%22%3A%2260%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen repeated-lines 0-|-header header text”]edutainment.holiday[/ffb_param][ffb_param route=”o gen repeated-lines 1-|-paragraph paragraph text”]zusammen spielen und lernen – die Welt entdecken- forschen und experimentieren- programmieren – bauen und gestalten -verstehen[/ffb_param][/ffb_heading-1_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=”i1rgev3″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A6%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A0%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%220%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%220%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%220%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_team-3_2 unique_id=”i1rgev4″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-image%22%3A%7B%22image%22%3A%7B%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A11547%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fedutainment.holiday%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F07%2Funnamed-3.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A209%2C%5C%22height%5C%22%3A314%7D%22%7D%2C%22icons-align%22%3A%22text-center%22%7D%7D%2C%221-%7C-personal-info%22%3A%7B%22personal-info%22%3A%7B%22personal-items%22%3A%7B%220-%7C-one-info%22%3A%7B%22one-info%22%3A%7B%7D%7D%2C%221-%7C-position%22%3A%7B%22position%22%3A%7B%22position-color%22%3A%22%5B1%5D%22%7D%7D%2C%222-%7C-one-description%22%3A%7B%22one-description%22%3A%7B%22description-is-richtext%22%3A%221%22%7D%7D%2C%223-%7C-skill%22%3A%7B%22skill%22%3A%7B%22font%22%3A%22font-style-inherit%22%2C%22style%22%3A%22sm%22%2C%22use-radius%22%3A%220%22%7D%7D%2C%224-%7C-contact%22%3A%7B%22contact%22%3A%7B%22link%22%3A%7B%22type%22%3A%22mailto%3A%22%2C%22mailto%22%3A%22edutainment.holiday%40gmail.com%22%7D%2C%22contact-link-color%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22contact-link-hover-color%22%3A%22%5B1%5D%22%7D%7D%7D%7D%7D%7D%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22element-bg-color%22%3A%22%23ffffff%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-color%22%3A%7B%22color%22%3A%7B%22bg-color%22%3A%22%23ffffff%22%7D%7D%7D%7D%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen content 1-|-personal-info personal-info personal-items 0-|-one-info one-info name”]Branka Rezan[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-personal-info personal-info personal-items 1-|-position position text”]Edutainment Consultant[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-personal-info personal-info personal-items 2-|-one-description one-description description”]

 

Founder edutainment.holiday, 

Master in Hospitality Investment, 

Bachelor in Education

[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-personal-info personal-info personal-items 3-|-skill skill text”][/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-personal-info personal-info personal-items 3-|-skill skill value”][/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-personal-info personal-info personal-items 3-|-skill skill unit”][/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-personal-info personal-info personal-items 3-|-skill skill bg-color”]#f5f5f5[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-personal-info personal-info personal-items 3-|-skill skill fg-color”][1][/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-personal-info personal-info personal-items 4-|-contact contact text”]Branka Rezan kontaktieren[/ffb_param][/ffb_team-3_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=”i1rgev5″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A6%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A0%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%220%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%220%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%220%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_team-3_2 unique_id=”211qlnv6″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-image%22%3A%7B%22image%22%3A%7B%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A11849%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fedutainment.holiday%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F03%2FUnknown-2.jpeg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A275%2C%5C%22height%5C%22%3A183%7D%22%7D%2C%22icons-align%22%3A%22text-center%22%7D%7D%2C%221-%7C-personal-info%22%3A%7B%22personal-info%22%3A%7B%22personal-items%22%3A%7B%220-%7C-one-info%22%3A%7B%22one-info%22%3A%7B%7D%7D%2C%221-%7C-position%22%3A%7B%22position%22%3A%7B%22position-color%22%3A%22%5B1%5D%22%7D%7D%2C%222-%7C-one-description%22%3A%7B%22one-description%22%3A%7B%22description-is-richtext%22%3A%221%22%7D%7D%2C%223-%7C-skill%22%3A%7B%22skill%22%3A%7B%22font%22%3A%22font-style-inherit%22%2C%22style%22%3A%22sm%22%2C%22use-radius%22%3A%220%22%7D%7D%2C%224-%7C-contact%22%3A%7B%22contact%22%3A%7B%22link%22%3A%7B%22type%22%3A%22mailto%3A%22%2C%22mailto%22%3A%22John%40manualofideas.com%22%7D%2C%22contact-link-color%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22contact-link-hover-color%22%3A%22%5B1%5D%22%7D%7D%7D%7D%7D%7D%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22element-bg-color%22%3A%22%23ffffff%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-color%22%3A%7B%22color%22%3A%7B%22bg-color%22%3A%22%23ffffff%22%7D%7D%7D%7D%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen content 1-|-personal-info personal-info personal-items 0-|-one-info one-info name”]John Mihaljevic[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-personal-info personal-info personal-items 1-|-position position text”]Advisory Board[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-personal-info personal-info personal-items 2-|-one-description one-description description”]

Chairman Beyond Proxy,

CFA

[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-personal-info personal-info personal-items 3-|-skill skill text”][/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-personal-info personal-info personal-items 3-|-skill skill value”][/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-personal-info personal-info personal-items 3-|-skill skill unit”][/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-personal-info personal-info personal-items 3-|-skill skill bg-color”]#f5f5f5[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-personal-info personal-info personal-items 3-|-skill skill fg-color”][1][/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-personal-info personal-info personal-items 4-|-contact contact text”]John Mihaljevic kontaktieren[/ffb_param][/ffb_team-3_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=”211rh81b” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A6%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A0%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%220%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%220%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%220%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_team-3_2 unique_id=”211rh81c” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-image%22%3A%7B%22image%22%3A%7B%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A11850%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fedutainment.holiday%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F03%2FBildschirmfoto-2018-03-19-um-13.51.25.png%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A320%2C%5C%22height%5C%22%3A360%7D%22%7D%2C%22icons-align%22%3A%22text-center%22%7D%7D%2C%221-%7C-personal-info%22%3A%7B%22personal-info%22%3A%7B%22personal-items%22%3A%7B%220-%7C-one-info%22%3A%7B%22one-info%22%3A%7B%7D%7D%2C%221-%7C-position%22%3A%7B%22position%22%3A%7B%22position-color%22%3A%22%5B1%5D%22%7D%7D%2C%222-%7C-one-description%22%3A%7B%22one-description%22%3A%7B%22description-is-richtext%22%3A%221%22%7D%7D%2C%223-%7C-skill%22%3A%7B%22skill%22%3A%7B%22font%22%3A%22font-style-inherit%22%2C%22style%22%3A%22sm%22%2C%22use-radius%22%3A%220%22%7D%7D%2C%224-%7C-contact%22%3A%7B%22contact%22%3A%7B%22link%22%3A%7B%22type%22%3A%22mailto%3A%22%2C%22mailto%22%3A%22John%40manualofideas.com%22%7D%2C%22contact-link-color%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22contact-link-hover-color%22%3A%22%5B1%5D%22%7D%7D%7D%7D%7D%7D%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22element-bg-color%22%3A%22%23ffffff%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-color%22%3A%7B%22color%22%3A%7B%22bg-color%22%3A%22%23ffffff%22%7D%7D%7D%7D%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen content 1-|-personal-info personal-info personal-items 0-|-one-info one-info name”]Ivana Budin Arhanic[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-personal-info personal-info personal-items 1-|-position position text”]Advisory Board[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-personal-info personal-info personal-items 2-|-one-description one-description description”]

Vice President of Business Development and Corporte Affaires of Valamar Riviera d.d.

 

[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-personal-info personal-info personal-items 3-|-skill skill text”][/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-personal-info personal-info personal-items 3-|-skill skill value”][/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-personal-info personal-info personal-items 3-|-skill skill unit”][/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-personal-info personal-info personal-items 3-|-skill skill bg-color”]#f5f5f5[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-personal-info personal-info personal-items 3-|-skill skill fg-color”][1][/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-personal-info personal-info personal-items 4-|-contact contact text”]Ivana Budin kontaktieren[/ffb_param][/ffb_team-3_2][/ffb_column_1][/ffb_section_0][ffb_section_0 unique_id=”i1sltgt” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22type%22%3A%22fg-container-large%22%2C%22no-padding%22%3A0%2C%22no-gutter%22%3A0%2C%22match-col%22%3A0%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-color%22%3A%7B%22color%22%3A%7B%22bg-color%22%3A%22%23f7f8fa%22%7D%7D%7D%7D%2C%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2280%22%2C%22b%22%3A%2250%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_column_1 unique_id=”i1sn70d” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A12%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A0%2C%22is-bg-clipped%22%3A0%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%220%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%220%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%220%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_heading-1_2 unique_id=”i1snm1m” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22repeated-lines%22%3A%7B%220-%7C-header%22%3A%7B%22header%22%3A%7B%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22b%22%3A%2215%22%7D%7D%2C%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22style%22%3A%22heading-v1-title%22%7D%7D%2C%221-%7C-paragraph%22%3A%7B%22paragraph%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22style%22%3A%22heading-v1-text%22%7D%7D%7D%2C%22text-alignment%22%3A%22text-center%22%2C%22text-alignment-sm%22%3A%22%22%2C%22text-alignment-md%22%3A%22%22%2C%22text-alignment-lg%22%3A%22%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22b%22%3A%2280%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen repeated-lines 0-|-header header text”]Was Leute über uns sagen [/ffb_param][ffb_param route=”o gen repeated-lines 1-|-paragraph paragraph text”]edutainment.holiday bietet Inhalte für sofort umsetzbaren Spass beim spielerischen Lernen![/ffb_param][/ffb_heading-1_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=”i1sltgu” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A4%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A0%2C%22is-bg-clipped%22%3A0%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%220%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%220%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%220%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_testimonials3_2 unique_id=”i1sltgv” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-subtitle%22%3A%7B%22subtitle%22%3A%7B%7D%7D%2C%221-%7C-title%22%3A%7B%22title%22%3A%7B%7D%7D%2C%222-%7C-review%22%3A%7B%22review%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%2C%223-%7C-image%22%3A%7B%22image%22%3A%7B%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A11530%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fedutainment.holiday%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F09%2F05Oktober2006_065_Blog.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A1600%2C%5C%22height%5C%22%3A1200%7D%22%7D%7D%7D%2C%224-%7C-author%22%3A%7B%22author%22%3A%7B%7D%7D%7D%2C%22align%22%3A%22text-center%22%2C%22el-bg-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22el-shadow%22%3A%22%23eff1f8%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22b%22%3A%2260%22%7D%2C%22wow-animation%22%3A%7B%22type%22%3A%22fadeInUp%22%2C%22duration%22%3A%221%22%2C%22delay%22%3A%220.2%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen content 0-|-subtitle subtitle sign”][/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 0-|-subtitle subtitle text”][/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-title title text”][/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 2-|-review review text”]Wir freuen uns über Ihr Feedback![/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 4-|-author author text”][/ffb_param][/ffb_testimonials3_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=”i1slth0″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A4%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A0%2C%22is-bg-clipped%22%3A0%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%220%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%220%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%220%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_testimonials3_2 unique_id=”1ick6vcr” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-subtitle%22%3A%7B%22subtitle%22%3A%7B%7D%7D%2C%221-%7C-title%22%3A%7B%22title%22%3A%7B%7D%7D%2C%222-%7C-review%22%3A%7B%22review%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%2C%223-%7C-image%22%3A%7B%22image%22%3A%7B%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A11530%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fedutainment.holiday%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F09%2F05Oktober2006_065_Blog.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A1600%2C%5C%22height%5C%22%3A1200%7D%22%7D%7D%7D%2C%224-%7C-author%22%3A%7B%22author%22%3A%7B%7D%7D%7D%2C%22align%22%3A%22text-center%22%2C%22el-bg-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22el-shadow%22%3A%22%23eff1f8%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22b%22%3A%2260%22%7D%2C%22wow-animation%22%3A%7B%22type%22%3A%22fadeInUp%22%2C%22duration%22%3A%221%22%2C%22delay%22%3A%220.2%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen content 0-|-subtitle subtitle sign”][/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 0-|-subtitle subtitle text”][/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-title title text”][/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 2-|-review review text”]Wir freuen uns über Ihr Feedback![/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 4-|-author author text”][/ffb_param][/ffb_testimonials3_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=”i1slth2″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A4%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A0%2C%22is-bg-clipped%22%3A0%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%220%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%220%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%220%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_testimonials3_2 unique_id=”1ick77g0″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-subtitle%22%3A%7B%22subtitle%22%3A%7B%7D%7D%2C%221-%7C-title%22%3A%7B%22title%22%3A%7B%7D%7D%2C%222-%7C-review%22%3A%7B%22review%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%2C%223-%7C-image%22%3A%7B%22image%22%3A%7B%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A11530%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fedutainment.holiday%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F09%2F05Oktober2006_065_Blog.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A1600%2C%5C%22height%5C%22%3A1200%7D%22%7D%7D%7D%2C%224-%7C-author%22%3A%7B%22author%22%3A%7B%7D%7D%7D%2C%22align%22%3A%22text-center%22%2C%22el-bg-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22el-shadow%22%3A%22%23eff1f8%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22b%22%3A%2260%22%7D%2C%22wow-animation%22%3A%7B%22type%22%3A%22fadeInUp%22%2C%22duration%22%3A%221%22%2C%22delay%22%3A%220.2%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen content 0-|-subtitle subtitle sign”][/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 0-|-subtitle subtitle text”][/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-title title text”][/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 2-|-review review text”]Wir freuen uns über Ihr Feedback![/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 4-|-author author text”][/ffb_param][/ffb_testimonials3_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=”i1sr5jc” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A12%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A0%2C%22is-bg-clipped%22%3A0%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%220%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%220%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%220%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_buttons_2 unique_id=”i1src5o” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22btn%22%3A%7B%22button%22%3A%7B%220-%7C-button1%22%3A%7B%22button1%22%3A%7B%22text%22%3A%22Testimonials%22%2C%22size%22%3A%22md%22%2C%22width%22%3A%22btn-w-auto%22%2C%22radius%22%3A%22radius-3%22%2C%22text-color%22%3A%22%2334343c%22%2C%22border-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22border-hover-color%22%3A%22%2334343c%22%2C%22bg-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22bg-hover-color%22%3A%22%2334343c%22%7D%7D%7D%7D%2C%22buttons-align%22%3A%22text-center%22%2C%22buttons-align-sm%22%3A%22%22%2C%22buttons-align-md%22%3A%22%22%2C%22buttons-align-lg%22%3A%22%22%7D%7D%7D”][/ffb_buttons_2][/ffb_column_1][/ffb_section_0]